Algemene Voorwaarden ENEM B.V.

ENEM Website > Algemene Voorwaarden ENEM B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Accountgegevens: de gegevens die ENEM verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruikgegevens over dataverkeer.
1.2 Diensten: de dienstverlening van ENEM ten behoeve van klanten, waarbij via een technische infrastructuur van ENEM onder andere email kan worden verstuurd en ontvangen, serverruimte kan worden aangeboden voor het opslaan van email en andere electronisch documenten en beveiliging kan worden aangeboden tegen virussen en spam
1.3. Domain Administrator applicatie: Applicatie voor het toevoegen, verwijderen en configureren van email gebruikers.
1.4 Email account: Toegangsdienst die het de gebruiker mogelijk maakt via het ENEM systeem email te versturen en te ontvangen.
1.5 Email adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.6 ENEM: ENEM B.V.
1.7 Gebruiker: de natuurlijke persoon die een email account toegewezen krijgt van de klant.
1.8 Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
1.9 Handleiding: software en klantendocumentatie die ENEM gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem.
1.10 Klant: de partij die met ENEM een overeenkomst heeft gesloten.
1.11 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door ENEM teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem.
1.12 Opslag capaciteit per email account: de hoeveelheid diskruimte per email gebruiker in MegaBytes. (MB)
1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen ENEM en een klant op grond waarvan ENEM diensten ten behoeve van de klant worden verricht. De overeenkomst bestaat enerzijds uit het bij aanvang door de klant en ENEM te ondertekenen document genaamd Overeenkomst ENEM Email en eventueel uit de daarna door de klant aan sales@enem.nl gestuurde email(s) betreffende extra accounts of extra opslagruimte.
1.14 Opslag capaciteit: geheugenruimte die ENEM aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van email en/of het bewaren van documenten.
1.15 Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden email met commerciële inhoud, aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken, petities of religieuze berichten aan ontvangers die hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.
1.16 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee ENEM de diensten aan de klant levert.
1.17 Totale opslag capaciteit : aantal email accounts maal het standaard aantal MB opslag.
1.18 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van ENEM door van de ENEM diensten gebruik te maken.
1.19 Virus-scanner: software van ENEM waarmee ENEM de door de klant te ontvangen email scant op virussen en de email door ENEM zonodig wordt geweerd.
1.20 Service Level Agreement: document waarin het dienstenpakket van ENEM is gespecificeerd (SLA ENEM Email).

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ENEM en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan ENEM, zodat een schriftelijke bevestiging door ENEM niet (alsnog) noodzakelijk is.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de klant worden door ENEM uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Alle door ENEM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat ENEM een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant ENEM diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door ENEM mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is ENEM gehouden al hetgeen ENEM reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. ENEM kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
2.4 ENEM is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per email bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig (30) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Op deze algemene voorwaarden is de Service Level Agreement van toepassing.
ARTIKEL 3 GEBRUIK
3.1 De klant is gerechtigd om, tijdens de reguliere openingsuren, voor ondersteuning gebruik te maken van de ENEM-helpdesk. Kosten die de klant maakt om de ENEM-helpdesk te bereiken komen voor rekening van klant.
3.2 De ENEM-helpdesk zal zich inspannen om vragen snel en accuraat af te handelen. ENEM is nooit aansprakelijk voor de gegeven adviezen, noch voor de mogelijke verkeerde interpretaties door de klant van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.
3.3 In de overeenkomst staat de door de klant initieel afgenomen totale opslag capaciteit genoemd, alsmede de kosten die de klant daarvoor maandelijks aan ENEM dient te vergoeden. De klant wijzigt de in de overeenkomst genoemde totale opslag capaciteit door meer capaciteit in gebruik te nemen. De vergroting van de totale opslag capaciteit wordt automatisch op de eerst volgende factuur doorbelast. De klant heeft de mogelijkheid om in de overeenkomst een limiet te stellen aan de opslag capaciteit per email account. Indien de klant voor een dergelijk limiet kiest, accepteert de klant het risico dat de limiet voor een bepaalde email account daadwerkelijk wordt bereikt en ENEM de email voor die email account niet zal kunnen ontvangen.
3.4 In de overeenkomst staat het aantal email accounts vermeld die de klant gerechtigd is te gebruiken, alsmede de kosten die de klant daarvoor maandelijks aan ENEM dient te vergoeden. De klant kan de overeenkomst wijzigen door aan ENEM via een email of via de Domain Administrator applicatie kenbaar te maken dat hij het aantal email accounts wenst te vergroten. De kosten verbonden aan de uitbreiding van het aantal email accounts wordt automatisch op de eerst volgende factuur doorbelast.
ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN ENEM
4.1 ENEM spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het verlenen van toegang tot het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde ENEM dienst(en);
- een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de aangeboden dienst(en);
- een zo groot mogelijke beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
4.2 ENEM kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de ENEM diensten.
4.3 ENEM onthoudt zich van het inzien van persoonlijke email en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ENEM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel vermoed wordt dat de klant kinderpornografie bezit, openbaar maakt of verspreidt.
ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem en de overige ENEM-diensten mogelijk te maken.
5.2 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig emailgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt ENEM zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
5.3 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of emailgebruikers te hinderen dan wel schade toe te brengen aan het systeem.
5.4 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; spamming; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het hacken van het systeem.
5.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij ENEM hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De klant blijft te allen tijde wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn of haar emailaccount(s) en wachtwoord.
5.6 De klant geeft bij deze toestemming aan ENEM zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van ENEM welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor ENEM en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij ENEM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
5.7 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. De klant kan dit vergezeld van een (kopie van) het geldige identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar ENEM sturen. ENEM beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen tien (10) werkdagen per email naar het account van de klant. ENEM vernietigt de kopieën van identiteitsbewijzen onmiddellijk na gebruik.
ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 ENEM is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ENEM. Met name is ENEM niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van ENEM, een gebrek in de virusscan van de door de klant verzonden of ontvangen emails, handelingen van andere klanten of andere emailgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en emailadres.
6.2 Voor zover ENEM aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van € 10.000,00. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
6.3 Schade die naar het oordeel van de klant veroorzaakt is door grove schuld of opzet van ENEM, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan ENEM te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van ENEM is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
6.4 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor ENEM voortvloeiende schade. Voor elke dag dat de
klant in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van ENEM een direct opeisbare boete van € 100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van ENEM.
6.5 ENEM is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van gebruik van de diensten door derden. De klant vrijwaart ENEM tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de email accounts, het systeem of de diensten, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
6.6 ENEM is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 5.2 tot en met 5.5. Bovendien is ENEM in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens ENEM ontstaat.
ARTIKEL 7 ENEM DIENSTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN
7.1 ENEM verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
7.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.
7.3 Voor toegang tot de dienst is zowel ENEM als de klant afhankelijk van diensten van derde partijen. ENEM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
7.4 ENEM verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domei-nen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en ENEM aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enke-le aansprakelijkheid.
ARTIKEL 8 ENEM Email
8.1 De klant heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van één of meerdere email adressen op het domein enem.nl van ENEM. Voordat van de email dienst gebruik kan worden gemaakt, zullen de email adressen dienen te worden vastgesteld. Deze email adressen worden op basis van een voorstel van de klant door ENEM bepaald.
8.2 De door de klant gebruikte email adressen onder het ENEM domein blijven eigendom van ENEM. Het is niet mogelijk om de email adressen na beëindiging van de overeenkomst met ENEM te blijven gebruiken, tenzij ENEM anders bepaalt.
8.3 Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle accounts gedeactiveerd worden. Gedurende drie maanden na beëindiging van de overeenkomst zal ENEM geen identiek(e) email adres(sen) uitgeven.
8.4 Email berichten die tijdens de overeenkomst op de server van ENEM staan, zijn eigendom van de klant. Voordat de overeenkomst tussen de klant en ENEM wordt beëindigd, kan de klant aan ENEM opdracht geven de email berichten te verplaatsen. De kosten die de klant voor het verplaatsen aan ENEM verschuldigd is, zijn afhankelijk van de tarieven die daarvoor op de website van ENEM staan vermeld op het moment dat de klant de opdracht tot verplaatsing geeft. Email berichten die na het beëindigen van de overeenkomst nog op de server van ENEM staan, zullen worden verwijderd.
8.5 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door de klant gekozen emailadressen.
8.6 ENEM is bevoegd, na overleg met de klant, de email adressen en de gebruikersnamen te veranderen, indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de dienst.
8.7 ENEM garandeert niet dat een verzonden emailbericht altijd aankomt op een emailadres of dat een emailbericht altijd ontvangen kan worden.
8.8 Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor zorg te dragen dat een gekozen emailadres geen namen, begrippen of tekens bevat die onrechtmatig zijn, dan wel die klachten genereren. De klant vrijwaart ENEM voor aanspraken van derden.
ARTIKEL 9 KLACHTEN
9.1 ENEM neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op ENEM diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.
9.2 ENEM spant zich in klachten omtrent de ENEM diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de ENEM diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen drie (3) werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per email gericht aan info@enem.nl. De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, door ENEM in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
9.3 ENEM spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door ENEM klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door ENEM klanten binnen drie (3) werkdagen naar het email adres abuse@enem.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
9.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant, waaronder de betalingsverplichting, onverlet.
ARTIKEL 10 BEHEER VAN HET SYSTEEM
10.1 ENEM is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de dienst en/of het systeem zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant. Een wijziging of verbetering die naar het redelijk oordeel van ENEM een aanmerkelijke aanpassing vereist van de bij de klant in gebruik zijnde apparatuur en programmatuur, zal ten minste één (1) maand voor de invoering van de wijziging of verbetering aan de klant kenbaar worden gemaakt.
10.2 ENEM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ENEM ontstaat. ENEM zal evenwel haar uiterste best doen dit soort ingrepen te voorkomen, en pas na tijdige aankondiging te doen.
10.3 ENEM is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de email adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ENEM ontstaat. ENEM zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
ARTIKEL 11 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
11.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt steeds na afloop van de eerste periode automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop ENEM de opzegging ontvangt.
ARTIKEL 12 ONTBINDING
12.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met ENEM gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens ENEM te voldoen, is ENEM gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen ENEM dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat ENEM tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan ENEM verder toekomende rechten.
12.2 ENEM is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de ENEM diensten te staken, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien:
- de klant aan ENEM valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
- de klant nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
- de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
- de klant in strijd handelt met artikel 5.2 tot en met 5.5;
- het faillissement van de klant is aangevraagd;
- de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
- de klant in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd;
- de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
ARTIKEL 13 PRIJZEN
13.1 De klant is afhankelijk van de te leveren ENEM dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
13.2 ENEM is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden, schriftelijk danwel per email aan de klant bekend gemaakt. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 11.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
ARTIKEL 14 BETALING
14.1 De aan ENEM verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen dertig (30) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.
14.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 14.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,00 tenzij ENEM aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
14.3 In geval van niet tijdige betaling is ENEM gerechtigd zonder aankondiging of mededeling de klant af te sluiten van het systeem, totdat alle facturen zijn betaald.
14.4 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan ENEM.
ARTIKEL 15 OVERMACHT
15.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan ENEM niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de opslag en de beveiliging van gegevens door derden, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
15.2 ENEM heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ENEM haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ENEM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ENEM niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
ARTIKEL 16 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op elke overeenkomst tussen ENEM en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen ENEM en de klant.
16.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossier nummer 34196195